• Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng...

 • Nghị định 58/2017/NĐ-CP về quản lý hoạt động...

 • Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong...

 • CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT...

 • Chiến lược quy hoạch giao thông vận tải Việt...

 • Các văn bản quản lý nhà nước về công tác...

 • Bộ luật Hàng hải Việt Nam

 • Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng...

 • Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng...

 • Giao thông đô thị - Tầm nhìn, chiến lược...

 • Biển đảo Việt Nam và Kinh tế hàng hải

 • Giao thông đô thị - Tầm nhìn chiến lược &...

 • Đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị du lịch và vấn...

 • Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013...

 • Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004...

 • Niên giám Giao thông vận tải Việt Nam 2013...

 • NGHỆ AN - LUẬN GIẢI ĐỂ PHÁT TRIỂN

 • Hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật...

 • HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN...

 • CSC 1972, CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN CÔNG...

1 2
Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Tác giả: Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 10 x 14,5
Số trang: 420
Năm xuất bản: 2020 Sách Đặt hàng
Nghị định 58/2017/NĐ-CP về quản lý hoạt động hàng hải và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan
Tác giả: Chính phủ
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x26,5
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2018 Giá : 100,000 VNĐ
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông vận tải
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 13x19
Số trang: 380
Năm xuất bản: 2018 Sách Đặt hàng
CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM – TẦM NHÌN 2050 (TẬP 2)
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x27
Số trang: 702
Năm xuất bản: 2017 Giá : 450,000 VNĐ
Chiến lược quy hoạch giao thông vận tải Việt Nam – Tầm nhìn 2050 (Tập 1)
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x27
Số trang: 954
Năm xuất bản: 2017 Giá : 650,000 VNĐ
Các văn bản quản lý nhà nước về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19 x 27
Số trang: 328
Năm xuất bản: 2016 Sách Đặt hàng
Bộ luật Hàng hải Việt Nam
Tác giả: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 14,5 x 20,5
Số trang: 252
Năm xuất bản: 2016 Giá : 130,000 VNĐ
Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
Tác giả: Chính phủ
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 10 x 14,5
Số trang: 160
Năm xuất bản: 2016 Giá : 21,000 VNĐ
Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
Tác giả: Chính phủ
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 10 x 14,5
Số trang: 236
Năm xuất bản: 2016 Giá : 29,000 VNĐ
Giao thông đô thị - Tầm nhìn, chiến lược và chính sách
Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Thủy
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 16 x 24
Số trang: 800
Năm xuất bản: 2015 Giá : 350,000 VNĐ
Biển đảo Việt Nam và Kinh tế hàng hải
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x27
Số trang: 520
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Giao thông đô thị - Tầm nhìn chiến lược & Chính sách
Tác giả: Nguyễn Xuân Thuỷ
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 16x24
Số trang: 310
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị du lịch và vấn đề quản lý Nhà nước...
Tác giả: TS. HỒ ĐỨC PHỚC
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 17,5x20,5
Số trang: 295
Năm xuất bản: 2015 Sách Đặt hàng
Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014
Tác giả: Quốc hội
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 13 x19
Số trang: 120
Năm xuất bản: 2014 Giá : 20,000 VNĐ
Niên giám Giao thông vận tải Việt Nam 2013 - 2014
Tác giả: Bộ GTVT
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19X26,5
Số trang: 688
Năm xuất bản: 2014 Giá : 550,000 VNĐ
NGHỆ AN - LUẬN GIẢI ĐỂ PHÁT TRIỂN
Tác giả: TS. HỒ ĐỨC PHỚC
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 90
Năm xuất bản: 2014 Sách Đặt hàng
Hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua khen thưởng
Tác giả: Bộ GTVT
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 19x27
Số trang: 400
Năm xuất bản: 2013 Sách Đặt hàng
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NGÀNH GTVT
Tác giả: Bộ Giao thông Vận tải
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 208
Năm xuất bản: 2012 Sách Đặt hàng
CSC 1972, CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN CÔNG TEN NƠ
Tác giả: Tổ chức Hàng hải quốc tế
Loại sách: LUẬT PHÁP - CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 140
Năm xuất bản: 2012 Sách Đặt hàng